Arbeta - studera: En ja˜mfo˜relse mellan tvaa ungdomsgrupper i 20-aarsaaldern
Holmertz, Maily ; Sundqvist, Annkarin
Go˜teborg. Go˜teborgs universitet. 1974. 65 s.

Arbete eller fritid: Socialgerontologiska studier av arbetskraft fo˜re och efter pensioneringen
Simovici, Solomon
Stockholm. Liber Fo˜rlag. 1974. 518, xviii s.

Arbete, kapital & stat: Politisk-ekonomiska studier i svensk kapitalism
Dencik, Peter ; Lundvall, Bengt-Aake
Stockholm. Zenit. Raben & Sjo˜gren. 1974. 286 s.

Arbete och ha˜lsa: Fo˜retagsha˜lsovaardens grunder
Ahlmark, Axel
Stockholm. P.A. Norstedt & So˜ners Fo˜rlag. 1973. 145 s.

Arbete och monopolkapital: Arbetets degradering i det tjugonde aarhundradet
Braverman, Harry
Stockholm. Raben och Sjo˜green. 1977. 401 s.

Arbetet i ko˜ttboden
Lagerberg, Karl Erik
[Sweden]. Weza˜ta Fo˜rlag. 1955.

Arbetets villkor och fritidens innehaal: En socialpsykologisk studie af manliga fabriksarbetare
Westlander, Gunnela
Stockholm. Personaladministrativa raadet. 1976. 90 s.

Arbete, va˜lfa˜rd, bidrag: en dynamisk analys av folkets va˜lstand och va˜lfa˜rdsforskningens missfo˜rstand
Uddhammar, Emil
Stockholm. City University Press. 1997.

Arbetsanpassning: Utva˜rdering av en psykologisk modell mot bakgrund av tvaa empiriska studier
Forslin, Jan
Stockholm. PAraadet. 1978. [170] s.

Arbetsfo˜renkling paa kontor
[S.l.]. [s.n.]. 1961. [96]s (ca).

Arbetsfysiologi och bioteknologi
Lundgren, Nils
[Malmo˜]. Hermods. 1969. 169 s.

Arbetsgruppen
Boalt, Gunnar
Stockholm. Tidens Fo˜rlag. 1954. 157 s.

Arbetshygien vid anva˜ndning av organiska gjuteribindemedel = Occupationa health with organic binders in foundries
Stockholm. Sveriges Mekanfo˜rbund. 1975. 32 s.

Arbetsinnehaall och livskvalitet: En sammansta˜llning och diskussion av samha˜llsvetenskapelig forskning ro˜rande ma˜nniskan och arbetet
Gardell, Bertil
[Stockholm]. Prisma. 1976. 155 s.

Arbetsinstruktion till andra arets la˜rokurs i urmakeri pa uppdrag av Sveriges urmakares yrkesna˜mnd
Wergeman, Bernhard
(Stockholm?). Sveriges urmakarefo˜rbunds fo˜rlag. (1950). 32 p.

Arbetsinstruktion till fja˜rde arets la˜rokurs i urmakeri pa uppdang av Sveriges urmakares yrkesna˜mnd
Wergeman, Bernhard
(Stockholm?). Sveriges urmakarefo˜rbunds fo˜rlag. (1941). 22 p.

Arbetskraften och handelns effektivitet
Engstro˜m, Carl-G
Malmo˜. Institutet fo˜r distributionsekonomisk och administrativ forskning. 1956. 55 s.

Arbetskraftsbehovet inom offentlig verksamhet: Underso˜kningar och fo˜rslag
Stockholm. Iduns Tryckaktiebolag Esselte AB. 1955. 264 s.

Arbetskraftsresurserna 1965-1990
Stockholm. 1971. 92s.

Arbetskraftsresurser och tillva˜xtmo˜jligheter
Roslin, Bertil
Aabo. Aabo Akademi. 1976. S. 227-242.

Arbetslagstiftning: Lagar och fo˜rfattningar med andringar som de lyder 1/7 1973
Schmidt, Folke ; Victorin, Anders
Stockholm. Allma˜nna Fo˜rlaget. 1973. 260 s.

Arbetsledning och administration inom sjukvaarden
Berglund, Ann
Malmo˜. Hermod. 1974. 298 s.

Arbetsledning paa bygget
Kullstedt, Mats ; Wirdenius, Hans
Stockholm. Statens raad fo˜r byggnadsforskning. 1976. 181 s.

Arbetslivet i kris och fo˜rvandling
Otter, Carsten von
Stockholm. 1974. 203 s.

Arbetslivets psykologi
Brown, J. A. C
Stockholm. 1963. 205 s.

Arbetslivsforskning
Stockholm. Personaladministrativa Raadet. 1973. 122 s.

Arbetslo˜shetsfo˜rsa˜kringsdebatten: En studie i svensk socialpolitik 1892-1934
Edebalk, Per Gunnar
Lund. [Studentlitteratur]. 1975. 327 s.

Arbetslo˜shet som folkha˜lsoproblem
Stockholm. Allma˜nna Fo˜rlaget. 1992.

Arbetsmarknaden i 16 la˜nder
Bratt, Christian
Stockholm. Svenska Arbetsgivarefo˜reningen. 1974. 95 s.

Arbetsmarknaden i Stockholms la˜n: Bruttostro˜mmar och so˜kprocessor 1973
Friden, Lennart ; Sonden, Ingrid ; Siven, Claes-Henric
Stockholm. Stockholms la˜ns landsting, Planeringskontoret. 1975. 71 s.

Arbetsmarknadens lagar och avtal
Fredriksson, Bert
Stockholm. Prisma. 1973. 412 s.

Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik
Meidner, Rudolf ; Niklasson, Harald
Malmo˜. Studentlitteratur. 1973. 207 s.

Arbetsmarknadsforskning i Norden: Aktuell forsknings- och utredningsverksamhet i Norden 1977 inom arbetsmarknadsomraadet - Nyligen avslutade,paagaaende och planerade projekt : Handbok
Erixon, Lennart ; Lehtonen, Kaarina
Stockholm. Nordiska raadet. 1978. 1 bd (flere p.agineringer).

Arbetsmarknads- och lokaliseringspolitik
Dahlberg, Aake ; Holmstro˜m, Leif
Tr. Malmo˜. 1971. 207 s.

Arbetsmarknads- och regionalpolitik: Teori, praktik, debatt
Dahlberg, Aake ; Holmstro˜m, Leif
Stockholm. Wahlstro˜m & Widstrand. 1978. 294 s.

Arbetsmarknadspolitik
Stockholm. Esselte AB. 1965. 567 s.

Arbetsmarknadspolitiken i de nordiska la˜nderna under konjunkturnedgaangen 1975-76: Examinations rapport presenterad vid NAUT's temaexamination vid mo˜tet i Oslo i september 1976 : Reviderad version
Silenstam, Per ; Almen, Claes
Oslo. Nordiska ministerraadets sekretariat. 1977. 53 s.

Arbetsmarknadspolitikens utveckling 1948-69
Ohman, Berndt
Stockholm. 1970. 44 s.

Arbetsmarknadspolitik i praktisk tilla˜mpning
Peterson, William
Stockholm. Personaladministrativa Raadet. 1970. [82] s.

Arbetsmarknadsutbildning - verkningar fo˜r den enskilde och samha˜llet: En ekonomisk studie av personer som aar 1965avslutade arbetsmarknadsutbildning i Va˜sterbottens la˜n
Dahlberg, Aake
Umeaa. Umeaa Universitet. 1972. 255 s.

Arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken
Stockholm. 1968. 2 bd.

Arbetsmaterial till kurs i administration
Broman, Lennart ; Swedner, Gunnel
Lund. Studentlitteratur. 1969. 271 s.

Arbetsmiljo˜: Svenska erfarenheter och framtida problem
Bolinder, Erik
Stockholm. Aldus/Bonniers. 1973. 118 s.

Arbetsmiljo˜1975 =: (Working environment 1975)
Stockholm. LiberFo˜rlag/Allma˜nna fo˜rl. 1978. 193 p.

Arbetsmiljo˜ fraan A till O˜: Aktuell uppslagsbok om yrkesrisker och arbetarskydd
Hansson, Sven Ove
Stockholm. Prisma. 1975. 183 s.

Arbetsmiljo˜n: rapport till LO-kongressesn 1976
Stockholm. Prisma. 1976. 156 p.

Arbetsmiljo˜n i saagverk: en tva˜rvetenskaplig underso˜kning
Ager, Bengt
Stockholm. Arbetarskyddsstyrelsen. 1975. 1 bd. (flere p.agineringer).

Arbetsmiljo˜ och tja˜nstema˜n
Bradley, Gunilla
[Stockholm]. TCO. [1974]. 161 s.

Arbetsmiljo˜ och tja˜nstema˜n
Bradley, Gunilla
[Stockholm]. TCO-kongressen. 1973. 121 s.

Arbetsmiljo˜sanering: Fo˜rnyelse genom demokratisering av planeringsprocessen
Ahlin, Jan
Stockholm. [Tekn. Ho˜gskolan]. 1974. 230s.

Arbetsmiljo˜utbildningen i Sverige: La˜gesredovisning i november 1973
Elgstrand, Kaj
[Stockholm]. Arbetarskyddsstyrelsen. 1973. 15s & bilag.

Arbetsmotivation: en studie av ingenjo˜rer
Schou, Pierre
Stockholm. IMIT. 1991.

Arbets- och utbildningsanalyser med hja˜lp av critical incident metoden
Andersson, Bengt-Erik ; Nilsson, Stig-Go˜ran
Go˜teborg. Akadamifo˜rlaget-Gumpers. 1966. 166 s.

Arbets- och utbildningsanalyser med hja˜lp av critical incident metoden
Andersson, Bengt-Erik ; Nilsson, Stig-Go˜ran
Stockholm. Akademifo˜rlaget : La˜romedelsfo˜rlagen. 1970. 166 s.

Arbetsplatsdemokrati
Lagerkvist, Magnus
[Stockholm]. Bonniers. 1972. 118 s.

Arbetspsykologins grunder
Sjo˜dahl, Lars
Stockholm. 1962. 149 s.

Arbetsra˜tt fo˜r hotell och restauranger
Zetterstedt, Per
[Sweden]. La˜rlingradet fo˜r hotell och restauranger. 1955.

Arbetsra˜tt och klassherrava˜lde
Hulten, Go˜sta
Stockholm. 1971. 279 s.

Arbetsresor i Stockholmsregionen
Stockholm. Stockholms la˜ns landsting, Regionplanekontoret. 1976. 88 s.

Arbetssa˜ttet i folkskolan
Nordlund, Karl ; So˜rensen, Anna ; Wikberg, Sven
Stockholm. Norstedt. 1926. 1 bd.

Arbetsstudier: - begrepp och metodik
Johansson, Sven-Aake
Stockholm. Aldus/Bonniers. 1967. 282 s.

Arbetsstudier paa kontor
Stockholm. Sveriges Mekanfo˜rbund. 1958. 47 s.

Arbetstidsfo˜rkortningens omfattning och utla˜ggning: 1959 aars underso˜kning av arbetstidsfo˜rkortningens verkningar: Del I
Aaberg, Yngve
Stockholm. Iduns Tryckeriaktiebolag Esselte AB. 1962. 141 s.

Arbetstidsfo˜rkortning - na˜r? hur?
Stockholm. Liber Fo˜rlag. 1976. 227 s.

Arbetsvetenskap: Rapport
[Stockholm]. Universitetskanslersa˜mbetet. 1975. 103 s.

Ar Bhad Chonrai go Meiricea
O Mealoid, Colm Dubh
Indreabhan, Conamara. Clo Iar-Chonnachta. 1993. 96p.

Ar bharr lasrach: sabhailteacht tine le Deasun Dragun
Briogaid Doiteaain Thuaisceart Eireann
Lisburn. National Childrens Safety Books. 1998. 82p.

Ar bhfili
O Fiannachta, Padraig
Baile an Fhirtearaigh. Oidhreacht Chorca Dhuibhne. 1991. 183p.

Ar bhruacha na Life: stair Atha Cliath go dti and bhliain 1803
Mac Raois, Breandan ; Uibh Eachach, Vivian
Baile Atha Cliath. Clochomhar Tta. 1994. 214, 12p. of plates.

Ar bhruacha na Life: stair Atha Cliath to dtian bhliain 1803
Mac Raois, Breandan ; Uibh Eachach, Vivian
Baile Atha Cliath. An Clochomhar. 1994. 214p.

Ar bhruach na Laoi: ursceal
O Muirthile, Liam
Baile Atha Cliath. Comhar. 1995. 204p.

Ar Bibl Santel, en pehini ema
Bretagne . Tremel. 1897. 1068 p.

Arbiculos escogidos
Larra, Mariano Jose de ; Marin Molina, D
Bell. 1948. 199p.

Arbi kahaniyan
Kamal, A
Karachi. City book shop. 2002.

Arbi nigarshat-e-alia
Shaikh, Nazir Hussain
Lahore. Markaz-e-Ma'azub-e-Islam. 1985.

Arbi Sheka
Alam, M ; Hussain ; Akhtar, S M
Calcutta. Bani. 1997.

Arbiter of elegance: a study of the life & works of C. Petronius
Bagnani, Gilbert
(Toronto). University of Toronto Press. 1954. xi,91p.

Arbiter of elegance
Howe, Bea
London. Harvill Press. 1967.

Arbiter, un nuovo carattere di Novarese
Novarese, Aldo ; Gesti, Vittorio
p. 52.

Arbitrage: elements of financial economics
Allingham, Michael
London. Macmillan. 1991. (100)p.

Arbitrage: opportunities and techniques in the financial and commodity markets
Weisweiller, Rudi
Cambridge. Woodhead-Faulkner. 1986. xi,140p.

Arbitrage and endogenous market integration
Zigrand, Jean-Pierre
London. London School of Economics, Financial Markets Group. 1999.

Arbitrage chains
Dow, James ; Gorton, Gary
Cambridge, Mass. National Bureau of Economic Research. 1993. 36,[1]p.

Arbitrage, hedging and financial innovation
Dow, James
London. Centre for Economic Policy Research. 1996.

Arbitrage in bullion, coins bills, stocks, shares and options
Deutsch, Henry
London. Effingham Wilson. 1910. 232 p.

Arbitrage international commercial =: International commercial arbitration
Sanders, Pieter
Paris. Dalloz et Sirey. [1956?]-1965. 3 vols.

Arbitrage in the interest rate and currency swap markets
McNamara, David R
Dublin. University College Dublin. 1988. [136]p.

Arbitrage pricing of contingent claims
Mu˜ller, Sigrid
Berlin . Springer-Verlag. c1985. viii, 151 p.

Arbitrage pricing theory: possible replacement for the capital asset pricing model
Bohane, John P
Bradford. 1982.

Arbitrage pricing theory: some applications
Christofi, Andreas C
Hull. MCB University Press. c1993. 96p.

Arbitrage pricing theory: the way forward?
Stapleton, Richard C
Manchester. Manchester Business School. 1985.

Arbitrage pricing theory and its empirical applicability for the Helsinki Stock Exchange
Yli-Olli, Paavo ; Virtanen, Ilkka
Brussels. European Institute For Advanced Studies in Management. 1989. 31p.

The arbitrage pricing theory and multifactor models of asset returns
Connor, Gregory ; Korajczyk, Robert A
London. London School of Economics, Financial Markets Group. 1992.

The arbitrage pricing theory approach to strategic portfolio planning
Roll, Richard
1984.

The arbitrage pricing theory is not robust 1: variance matrices and portfolio theory in pictures
Bray, Margaret
London. London School of Economics, Financial Markets Group. 1994.

The arbitrage pricing theory is not robust 2: factor structures and factor pricing
Bray, Margaret
London. London School of Economics, Financial Markets Group. 1994.

Arbitrage techiques
Pezier, Jacques
London. London International Financial Fututes Exchange. 1983.

Arbitrage techniques
London. LIFFE. 1983.

Arbitragetheory: introductory lectures on arbitrage-based financial asset pricing
Wilhelm, Jochen E. M
Berlin . Springer-Verlag. c1985. vii, 114p.

The arbitrage theory of capital asset pricing
Ross, Stephen A
1976.

Arbitrage valuation of financial sequences in discrete time
Hemmings, Dan B
Sheffield. Sheffield UniversityManagement School. 1991.

Arbitrage with inelastic liquidity demand and financial constraints
Mello, Antonio S ; Attari, Mukarram
London. Centre for Economic Policy Research. 2001.

Arbitraires espaces: vers
Tortel, Jean
Paris. Flammarion. 1986.

Arbitral tribunals under the laundering convention: setting up and functioning ofarbitral tribunals under Article 42, paragraph 2, of the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the proceeds from Crime (European Treaty Series No. 141) : recommendation No. R (91) 12 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 9 September 1991 and explanatory memorandum
Strasbourg. Council of Europe. 1992. 12p.

Arbitrary arrests in the South, or, Scenes from the experience of an Alabama Unionist
Tharin, Robert Seymour Symmes
New York. J. Bradburn. 1863. 245p.

Arbitrary dictation defeated
(London. 1768?). 1 sheet.

Arbitrary government displayed to the life, in the tyrannic usurpation of a junto of men called the Rump Parliament: And more especially in that of the tyrant and usurper, Oliver Cromwell. In which you have a clear view of the arbitrary, illegal, and unjust proceedings, of those persons under the notion of liberty. And a compendious history of those times, faithfully collected. With the characters and lives of several of those usurpers, and a brief account of the several persons that suffered death, and imprisonment under them for their loyalty to their king and country. And by which may be seen the difference between arbitrary usurpers and lawful kings reigning by, and according to the laws of the land
London. Printed for Charles Leigh in the year. 1682. 216 p., plates.

The arbitrary Indian: the Indian Arts and Crafts Act of 1990
Sheffield, Gail K
Norman. University of Oklahoma Press. c1997. viii, 223 p.

Arbitrary power: an eighteenth century obsession
Boulton, James T
Nottingham. University of Nottingham Press. 1966.

Arbitrary retirement
Tronchin-James, Nevil
London. Cassell. (1962). 122 p.

Arbitration: the influences of parliament and the judiciary from the 1300s to date
Cornish, Alan F

Arbitration: a practical guide
Ginnings, Arthur T
Aldershot. Gower. c1984. xiii,191p.

Arbitration: Notes for Guidance : Preparation of Written Statements of Case
Guernsey
[1992].

Arbitration
Harlow, P. A
Ascot. Institute of Building. 1979.

Arbitration: cases in industrial relations
Kennerley, Anthony
London. Pitman. 1994. vii,226p.

Arbitration: preliminary publication of recommendation & survey on the law and practice of arbitration in England & Wales
Miller, Francis E ; Miller, Francis E
Herne Bay. Ruthtrek. 1988. iii,54p.

Arbitration: the arbitrator and the parties : a review of a topic that affects every arbitration and which is likely to be neglected by those most concerned : towards greater understanding
Miller, Francis E
Herne Bay. Ruthtrek. 1994. (140)p.

Arbitration
Miller, J. Bennett
Edinburgh. Accountants' Publishing for the Institute of Chartered Accountants of Scotland. 1970. vi,18p.

Arbitration: principles and practice
Parris, John
London. Collins. 1985.

Arbitration: law, practice and precedents
Phillips, John F
Cambridge. ICSA. 1988. (160)p.

Arbitration
Reynolds, Michael P
London. Lloyd's of London Press. c1993. xxiii,188p.

Arbitration
Rowland, Peter M. B
London. Member Services Directorate of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. 1986.

Arbitration: a study of industrial experience
Turner, H. A
Fabian Publications. 1952. 28p.,22cm.

Arbitration: precepts and principles
Wehringer, Cameron K
Dobbs Ferry, N.Y. Oceana Publications. 1969. 115p.

Arbitration: a discussion paper
Wellington, N.Z. Law Commission. 1988.

Arbitration
Belfast. Labour Relations Agency. [199?]. 11p.

The arbitration: The Epitrepontes of Menander
Menander ; Murray, Gilbert
London. G. Allen & Unwin. 1945. 125, (1)p.

Arbitration Act, 1950
H.M.S.O. 1950. 22p.,25cm.