Cyfeirlyfr busnes =: Business directory
Wallington. Burrows Communications. [1999]. 68p.

Cyfeirlyfr busnes =: Business directory
[Llangefni]. Cyngor Sir Ynys Mon = Isle of Anglesey County Council. 2000. 72p.

Cyfeirlyfr cyfieithwyr =: Directory of translators and interpreters
[Bangor, Gwynedd]. Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru = Association of Welsh Translators and Interpreters. [2000?]. 24, 24p.

Cyfeirlyfr cymorth i fusnes ar Ynys Mon =: Directory of assistance for business on Anglesey
Llangefni. Canolfan Fusnes Mon = Anglesey Business Centre. 1997. 31p.

Cyfeirlyfr cymorth i fusnesau yn ne Gwynedd
Dolgellau. Cyswllt Busnes De Gwynedd. 1997. 43p.

Cyfeirlyfr cynaladwyedd: projectau ymarfer da Gwynedd = The sustainability directory : good practice projects in Gwynedd
Criccieth. Sustainable Gwynedd Gynaladwy. [2004]. 159p.

Cyfeirlyfr gwasanaethau =: Service directory
[s.l.]. Cyswllt Busnes Gogledd Cymru = Business Connect North Wales. [2000?]. 1 v. ((loose-leaf)).

Cyfeirlyfr gwasanaethau cyffuriau ac alcohol yn ardal Conwy =: Directory of drug and alcohol services in the Conwy area
[Conwy]. [Conwy Drug and Alcohol Local Action Team = Tim Gweithredu Lleol Alcohol a Chyffuriau Conwy. [1998]. [10,10p.].

Cyfeirlyfr proffesiynol =: Professional directory
[Cardiff]. [The Association]. [1999]. [36p.].

Cyfele Cymru: students and the service of Wales
Murray, A. Victor
London. Student Christian Movement. 1920. 95p.

Cyff Beuno: sef awdl ar adgyweiriad eglwys Clynnog Fawr, yng nghyd a nodiadau hynafol,achyddiaeth,daiaregaeth y plwyf, rhestr o'r beirdd a'r llenorion, &c
Roberts, Ebenezer
Tremadog. Robert Isaac Jones. 1863. 128p.

Cyffesion Awstin Sant
Augustine ; Thomas, Awstin Maximilian
Caernarfon. Llyfrfa'r M.C. 1973. 184p.

Cyffes pabydd wrth ei ewyllys
Pritchard Jones, Harri
Llandysul. Gomer. 1996. x,143p.

Cyffes y plant mewn ffurf o gwestiynau ac atebion
Williams, Tom Nefyn
Dolgellau. E.W.Evans. 1926. 31p.

Cyff Mawddwy: detholiad o garolau Plygain Eglwysi Tydecho Sant
Cyngor Addysg Esgobaeth Bangor. 1982. 27p.

Cyffred
Llandwrog. Sain. 1 cassette.

Cyffro Clo˜e
Chilton, Irma
Llandysul. Gomer. 1986. 101p.

Cyffro cymdeithasol yng Nghymru, 1800-c.1843
Thomas, Hugh ; Davies, Wendy
Caerdydd (Cardiff). Gwasg Prifysgol Cymru. 1972. 69p.

Cyffro ein canrif
Thomas, Gwilym J
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1972. 117p.

Cyffro'r cwpan
Davies, Elgan Philip ; Shackell, John
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 2000. 62 p.

Cyffro'r hen goffrau
Davies, David Tegfan
Llanelli. Gwasg John Penry. 1954. 112p.,19cm.

Cyffro'r Nadolig cyntaf
Lane, Leena ; Bishop, Roma ; Wyn, Delyth
Bangor. Cyhoeddiadau'r Gair. 2003. 31 p.

Cyffro yn y cefnfor
Andreae, Giles ; Wojtowycz, David ; Ceiriog, Huw ; Ceiriog, Diana
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1998. [24]p.

Cyffro yn y cwm
Williams, Mari R ; Jones, Roger
Llandysul. Gwasg Gomer. 1990. 58p.

Cyffro yn y stablau
Jones, Mair
Llannerch-y-medd. Mair Jones. 1998. 90p.

Cyffur cariad
Wiliam, Urien
Talybont, Dyfed. Y Lolfa. 1996. 204p.

Cyffur cariad
Llandwrog. Sain. 2001. 1 compact disc.

Cyffuriau
Cheltenham. Stanley Thornes. 1988. (64)p.

Cyffuriau a'r ysgol gynradd
Cardiff. National Assembly for Wales Health Promotion Division = Adran Hybu Iechyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2002. 124, 124p.

Cyffwrdd ai Esgryn
Gruffydd, W J y Glog
(Llandysul). Gwasg Gomer. 1969. 119 p.

Cyffwrdd a'i esgyrn
Gruffydd, W. J
Llandysul. Gwasg Gomer. 1969. 119p.

Cyffwrdd a theimlo
Pluckrose, Henry Arthur ; Huws, Emily
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 1997. 32p.

Cyffwrdd a theimlo gyda Smot
Hill, Eric ; Lewis, Sian
Llandysul. Gwasg Gomer. 1998. [10]p.

Cyfiawnder cyfraith a rhyddid
Morgan, Elystan
Llundain. Corfforaeth Ddarlledu Brydeinig. 1985. 32p.

Cyfiawnder dwyieithog?: (golwg ar yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn Llysoedd Ynadon Cymru)
Lewis, Robyn
Llandysul. Gwasg Gomer. 1998. 264p.

Cyfiawnhad trwy ffydd
Thomas, R. S
Merthyr Tydfil. Joseph Williams a'i Feibion. 1904. 471p.

Cyflafan y castell: sef, rhamant hanesyddol
Evans, Evan R
Caernarfon. W. Gwenlyn Evans. 1900. 30p.

Cyflafan y plas
Germin, Sion
Dinbych. Llyfrau Pawb. 1945. 55p.

Cyflawniad a thangyflawniad mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru 1991-93: dilyniant i 'Cynllunio cynnydd' (1980-84)
Caerdydd. Y Swyddfa Gymreig. 1994. 26,26p.

Cyflawni dros Gymru - adroddiad y Prif Weinidog: Ebrill 2000 - Gorffennaf 2001
Caerdydd. Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2001. 30, 30 p.

Cyfle Cymru: students and the service of Wales
London. Student Christian Movement. 1920. 95p.

Cyfle i ddilyn Cwpan y Byd 98
Prole, David
Llandysul. Gwasg Gomer. 1998. 53p.

Cyfle i nabod
Davies, Thomas James
Abertawe (i.e. Swansea). C. Davies. 1977. 175p.

Cyfle i siarad
Gruffudd, Heini ; Roberts, Glenys M
Talybont, Ceredigion. Y Lolfa. 1998. 54p.

Cyfle mawr Manon
Coldwell, John ; Huws, Emily
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 2001. 31p.

Cyfleoedd cyfartal ac amrywiaeth yn y cwricwlwm ysgol yng Nghymru =: Equal opportunities and diversity in the school curriculum in Wales
Cardiff. Qualifications, Curriculum & Assessment Authority for Wales. 2001. 97, 97p.

Cyfleoedd cyfartal a'r awdurdod lleol modern =: Equal opportunities & the modern local authority
[Cardiff]. Welsh Local Government Association. [1998]. [4,4p.].

Cyfleoedd cyfartal mewn ysgolion: canllawiau i lywodraethwyr ysgol ar ddileu gwahaniaethu ar sail rhyw a hyrwyddo cyfleoedd cyfartal
(Caerdydd). Comisiwn Cyfle Cyfartal. 1993. 20,20p.

Cyflwr y bobl yng Ngwynedd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg: Condition of the people in nineteenth century Gwynedd
Caernarfon. Gwasanaeth Archifau ac Amgueddfeydd Gwynedd = Gwynedd Archives and Museums Service. 1990. 3 v.

Cyflwr yr amgylchedd: Gwanwyn 1993
Caernarfon. Cyngor Sir Gwynedd. 1993. 72,72p.

Cyflwr yr amgylchedd: Haf 1995
Caernarfon. Cyngor Sir Gwynedd = Gwynedd County Council. 1995. 82,82p.

Cyflwyniad agweithgareddau
Gruffydd, Heulwen
Gwasg Gomer. 1989. 20p.

Cyflwyniad i Adran Darluniau a Mapiau
Aberystwyth. Llyfrgell Genedlaethol Cymru = National Library of Wales. 1997. 50p.

Cyflwyniad i astudio'r iaith Gymraeg
Thorne, D. A
Caerdydd. Cyhoeddwyd ar ran Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru (gan) Wasg Prifysgol Cymru. 1985. 195p.

Cyflwyniad i ddwyieithrwydd
Jones, Delyth
Aberystwyth. Canolfan Astudiaethau Addysg. 1997. v,175p.

Cyflwyniad i gyfrifeg
Edey, Harold C
Aberystwyth. Canolfan Adnoddau Addysg. c1987. viii,194p.

Cyflwyniad i hamdden a thwristiaeth
Hughes, Antoinette
Bangor. Adran Amgylchedd, Hamdden a Thwristiaeth Prifysgol Cymru Bangor. 1999. 219 p.

Cyflwyniad i lwybrau clinigol: rhoi cleifion yn gyntaf = An introduction to clinical pathways : putting patients first
Cardiff. National Assembly for Wales = Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 1999. 76, 76 p.

Cyflwyniad i'r Cwricwlwm Cenedlaethol
[London]. The Council. 1989. 12 sheets in folder.

Cyflwyniad i sgiliau allweddol: lefelau 1-3 mewn cyfathrebu, cymhwyso rhif, technoleg gwybodaeth
Caerdydd. ACCAC. 2000. 9 sheets.

Cyflwyno addysg grefyddol yn y dosbarth
Bangor. Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol. 1993. 34p.

Cyflwyno Andreas Andrews
Roberts, Edward John Walford
Llandysul. Gwasg Gomer. 1970. 82p.

Cyflwyno barddoniaeth =: Introducing poetry
Hughes, Dilys
Caerdydd. Uned Iaith Genedlaethol Cymru CBAC. 1996. 28p.

Cyflwyno crefft, dylunio a thechnoleg
Breckon, Andrew ; Prest, David ; Williams, Howard Alun
Caerdydd. CBAC. 1990. 100p.

Cyflwynodylunio: technoleg ar draws y cwricwlwm
Shepard, Tristram ; Tudur, Elin
Caerdydd. Adran Gymraeg Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru mewn cydweithrediad a Stanley Thornes. 1993. 112p.

Cyflwyno Iesu: efengyl mewn odl
Davies, D. Elwyn
(Abertawe). D. Elwyn Davies. 1990. 122p.

Cyflwyno'r cyfrifiadur
Smith, Brian Reffin
(Aberystwyth?). Elfen. 1987. 32p.

Cyflwyno'r gair
James, Dan Lynn ; James, Elisabeth ; Evans, Dilys
Abertawe. Ty John Penry. 1965. 33p.

Cyflwyno'r Gymraeg: llawlyfr i diwtoriaid iaith
Jones, Christine
Llandysul. Gomer. 2000. 183 p.

Cyflwyno'r Gymraeg
London. Linguaphone Institute. 1975. 2 cassettes.

Cyflwyno'r Gymraeg (llawlyfr i athrawon ail iaith)
Jones, Bobi
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1964. 182p.,ill.,22cm.

Cyflwyno'r iaith lenyddol
Y Bontfaen. D. Brown a'i Feibion. (1994?). 224p.

Cyflwyno'r Llydaweg
Williams, Rita ; Denez, Per
Caerdydd. Cyhoeddwyd ar ran Bwydd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru (gan) Wasg Prifysgol Cymru. 1981. xviii,315p.

Cyflwyno tri dimensiwn
Jones, Glenys ; Heylings, M. R
CBAC. 1988. 35p.

Cyflyrau mater
Williams, Melfyn R
(Llandysul). Gwasg Gomer. c1986. 36p.

Cyfnodau allweddol 1 a 2 o'r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru
Caerdydd. ACCAC. 2000. 178 p.

Cyfnod y Rhyfel Cartref
Thomas, Hugh
Caerdydd (Cardiff). Gwasg Prifysgol Cymru. 1975. 63p.

Cyfnod y Tuduriaid
Bebb, W. Ambrose
Wrecsam. Hughes. 1939. 227p.

Cyfnod y Tuduriaid
Thomas, Hugh ; Davies, Basil
Caerdydd (Cardiff). Gwasg Prifysgol Cymru. 1973. 72p.

Cyfnos
Llandwrog. Sain. 2002. 1 compact disc.

Cyfoedion
Jenkins, Robert Thomas
Aberystwyth. Dosbarthir gan y Ganolfan Lyfrau Cymraeg (am) Glwb Llyfrau Cymraeg Llundain. 1974. 104p.

Cyfoeth awen Isfoel
Isfoel ; Jones, T. Llew
Llandysul. Gwasg Gomer. 1981. 124p.,(1)leaf of plates.

Cyfoeth cwm
Davies, D. Jacob
Abercynon. Cwmni Cyhoeddiadau Modern Cymreig. 1965. 118p.

Cyfoeth ei ras: cyfrol o bregethau
Jenkins, Emlyn G
Abertawe (Swansea). T^y John Penry. 1982. 87p.

Cyfoeth o'i drysor: gweddi˜au newydd a hen
Morgan, Enid
[s.l.]. Cyhoeddiadau'r Eglwys yng Nghymru. 1992. 123p.

Cyfoeth y Cardi: ysgrifau ar hanes Ceredigion
Morgan, Gerald
Aberystwyth. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion. 1995. 184p.

Cyfoeth y creigiau
Shepherd, Walter ; Owain, Owain
Llanelli. Gwasg Dyfed. 1975. 48p.

Cyfoeth ynte cymeriad: drama Gymraeg
Thomas, Grace
Gwrecsam. Hughes a'i fab. 1911. 39p.

Cyfoeth y testun: ysgrifau ar lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol
Daniel, R. Iestyn
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 2003. xx, 396 p.

Cyfraith a threfn
Adams, Pam ; Williams, Gwenan
(Swindon). Child's Play (International). 1991. (31)p.

Cyfraith a threfn: y gyfundrefn Duduraidd
Aris, Mary
(Caernarfon). Gwasanaeth Archifau Gwynedd. c1987. 55p.

Cyfraith Hywel: rhagarweiniad i gyfraith gynhenidCymru'r Oesau Canol
Jenkins, Dafydd
Llandysul. Gwasg Gomer. 1970. x,131p.

Cyfraith rhyddid: llawlyfr i hyfforddi yn y ffydd Gristionogol
Davies, Ebenezer Curig
Gwasg John Penry. 1965. 92p.,ill.,22cm.

Cyfraith trosedd
Jenkins, Dafydd
Aberystwyth. Adran y Gyfraith, Coleg Prifysgol Cymru. 1973. 15p.

Cyfranc Lludd a Llefelys
Roberts, Brynley F
[Dublin]. Dublin Institute for Advanced Studies. 1975. xliii,37p.

Cyfranc Lludd a Llevelys: gyda rhagymadrodd, nodiadau a geirfa lawn
Williams, Ifor
Bangor. Jarvis a Foster. 1910. xxi, (1), 49 p.

Cyfraniadau a wnaed at Gronfa Athrofa y Methodistiaid Calfinaidd yn y Bala, yn y blynyddoedd 1858-65
Menai Bridge. Williams a Harrison. 1892. 116p.

Cyfraniad Chwiorydd Henaduriaeth Liverpool i waith Cenhadaeth Dramor Y Methodistaid Calfinaidd o 1881 ymlaen
Evans, Elizabeth Emrys
(Liverpool?). (E.E. Evans). (1986?). 14p.

Cyfraniad Cymro i fyd archaeoleg y mor
Roberts, Owain T. P
Llys yr Eisteddfod. 1999. 13p.

Cyfraniad Cymry i feddygaeth: darlledwydd yng Ngwasanaeth Cymreig y BBC
Thomas, Ivor John
British Broadcasting Corporation. 1956. 35p.,20cm.

Cyfraniad Dawns =: Dyfed dance project
Camarthen. Dyfed County Council, Education Department. c1991. 1 videocassette.

Cyfraniad Dr. Owen Thomas i grefydd Cymru
Richards, Emlyn
Caernarfon. Gwasg Pantycelyn. [1992]. 12p.

Cyfranogiad defnyddwyr mewn comisiynu gwasanaethau iechyd =: Consumer involvement in commissioning health services
[s.l.]. The Commission. 1994. 11,10p.

Cyfreithian Hywel Dda yn ol Llytr Blegywryd
Williams, Stephen J ; Powell, J. Enoch
Cardiff. University of Wales. 1961. xlvi,281p.

Cyfreithiau Hywel Dda: o lawysgrif Coleg yr Iesu Rhydychen LVII
Howel ; Richards, Melville
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1957. 151 p.

Cyfreithiau Hywel Dda yn ol llawysgrif Coleg yr Iesu LVII Rhydychen
Hywel ; Richards, Melville
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1990. xxiv,194p.

Cyfreithiau Hywel Dda yn ol llawysgrif Coleg yr Iesu Rhydychen LVII Rhydychen
Hywel ; Richards, Melville
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1957. 151p.

Cyfreithiau Hywel Dda yn ol Llyfr Blegywryd (dull Dyfed): argraffiad beirniadol ac eglurhaol
Williams, Stephen J ; Powell, J. Enoch
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1961. 281p.

Cyfreithjeu hywel dda ac eraill =: Seu leges Wallicae ecclesiasticae & civiles hoeli boni et aliorum Walliae principum
Wotton, William ; Williams, Moses
Londini. typis Gulielmi Bowyer. 1730.

Cyfres aros pryd
Gregory, O. B
Wheaton. 1967. 24p.,ill.,19cm.

Cyfres beirdd y tywysogion
Williams, J. E. Caerwyn ; Gruffydd, R. Geraint
Caerdydd. Gwasg Prifysgol Cymru. 1991-.

Cyfres chwedl a chan
Williams, D. J
Gwasg Aberystwyth. 1935. 153p.

Cyfres dramau byrion i blant: buddygol yn yr Eisteddfod Genedlaethol (seiliedig ar chwedloniaeth neu fywyd Cymru)
Miller, J. D
Caerdydd. Llyfrau'r Castell. 1947. 38p.

Cyfres dramau byrion i blant: buddygol yn yr Eisteddfod Genedlaethol (seiliedig ar chwedloniaeth neu fywyd Cymru)
Watkin-Jones, Elizabeth
Caerdydd. Llyfrau'r Castell. 1947. 31p.

Cyfres dramau ysgeifn doniol: buddygol yn yr Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd. Llyfrau'r Castell. 1947. 28p.

Cyfres Hanesion Cymru i Ddysgwyr
Thomas, Nefydd P ; Widdowson, Isabel (Ill.)
Acen. Jul 96 (Suite 2,Ivor Ho.,1 Bridge St.,Cardiff CP1 2TH. 23cm.16.Col.ill.I.Widdowson.

Cyfres iaith a rhifo
Gale, Donald H
Amersham. Hulton Educational. 1969. 16p.

Cyfres mathemateg Cambria
Aberystwyth. CAA. (1985). 69p.

Cyfres mathemateg Cambria
Y Bontfaen. D. Brown a'i Feibion. 1979. 52p.

Cyfres o alawon gwerin Cymreig: trefnwyd i TTBB/Piano = A garland of Welsh folk songs : arranged for TTBB/Piano
Thomas, Mansel
Penygroes. Cwmni Cyhoeddi Gwynn. 1974. 23p.

Cyfres priffordd llen
Moelona
Cardiff. The Educational Publishing Co. [n.d.]. 150p.

Cyfres priffordd llen
Rowland, William ; Moelona
Caerdydd. The Educational Publishing Co. 1931. 143p.

Cyfres Rwdlan
Tomos, Angharad ; Gwilym, Mari
Llandwrog. Sain. 1986. 1 cassette.

Cyfres Sbeic ac eraill
Caerdydd. Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru. 2001. 1 cassette.

Cyfres teithiau llenyddol
Bangor (Gwynedd). Cymdeithas Gelfyddydau Gogledd Cymru. [199-]. 1 v.

Cyfres Teithiau Llenyddol Cymdeithas Gelfyddydau Gogledd Cymru
[Bangor]. Cymdeithas Gelfyddydau Gogledd Cymru. 1 v. (in loose-leaf binder).

Cyfres y corryn
Aberystwyth. Coleg Llyfrgellwyr Cymry. [1986?]. 1 disk.

Cyfri: gydag Eira Wen a'r saith corrach
Lefevre, A. M
Llanrwst. Gwasg Carreg Gwalch. 2001. [6] p.