Cynllun casetiau Cymraeg i'r deillion: catalog
Caerfyrddin). Y Cynllun. 1990 (1,Penlan, Caerfyrddin SA31 1DN. 1 v. ((loose-leaf)).

Cynllun cefnogi ymddygiad
Bae Colwyn. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. 1998. [41p.].

Cynllun cefnogi ymddygiad =: Behaviour support plan
[Colwyn Bay]. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. 2001. 37, 37p.

Cynllun cefnogi ymddygiad diwygiedig =: Revised behaviour support plan
Caernarfon. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. 2001. 17, 17p.

Cynllun cludiant lleol adroddiad cynnydd blynyddol =: Local transport plan annual progress report
Llanfairfechan. Adran Priffyrdd a Chludiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council Department of Highways and Transportation. 2002. 34, [34]p.

Cynllun cludiant lleol Conwy =: Conwy local transport plan
Llanfairfechan. Adran Priffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council Highways Division. 2000. 77,77p.

Cynllun cludiant lleol drafft Conwy =: Draft Conwy local transport plan
Llanfairfechan. [Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council]. 2000. 79,79p.

Cynllun cludiant lleol Ynys Mon: drafft ymgynghorol = Isle of Anglesey local transport plan : consultation draft
Llangefni. Cyngor Sir Ynys Mon = Isle of Anglesey County Council. 2000. 108,108p.

Cynllun corfforaethol =: Corporate plan
Penrhyndeudraeth. Snowdonia National Park = Parc Cenedlaethol Eryri. 1997. 33,33p.

Cynllun corfforaethol =: Corporate plan : 1996-1997 - 1999-2000
Cardiff. Higher Education Funding Council for Wales. 1996. 37,37p.

Cynllun corfforaethol 1997/98-1999/2000
Aberystwyth. Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cynllun corfforaethol a chyllideb
London. The Commission. 1999. 30p.

Cynllun corfforaethol a chynllun perfformiad Gwerth Gorau =: Corporate plan and Best Value performance plan
Penrhyndeudraeth. Parc Cenedlaethol Eryri = Snowdonia National Park. 2001. 85,82p.

Cynllun cydraddoldeb hiliol: Gorffennaf 2003-Mai 2005 = Race equality scheme : July 2003-May 2005
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. 2003. 29, 30p.

Cynllun cyflawniad gwerth gorau: ymateb y Cyngor = Best value performance plan : the Council's response
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. 2000. 25,25p.

Cynllun cyflawniad gwerth gorau =: Best value performance plan
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. 2000. 42,38p.

Cynllun cyflawni gwerth gorau =: Best value performance plan
Rhyl. Awdurdod Tan Gogledd Cymru = North Wales Fire Authority. 2000.

Cynllun cyfrwys Sara
Coldwell, John
Caerdydd. Gwasg Addysgol Drake. 2001. 31p.

Cynllun cyhoeddiadau: paratowyd yn unol a gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 = Publication scheme : prepared under the requirements of the Freedom of Information Act 2000
Conwy. Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. 2002. 77, 77p.

Cynllun cyhoeddiadau rhyddid gwybodaeth =: Freedom of information publication scheme
Rhyl. Awdurdod Tan Gogledd Cymru = North Wales Fire Authority. 2003.

Cynllun darparu gwasanaeth: Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994 Adran 26 = Service delivery plan : LocalGovernment (Wales) Act 1994 Section 26
Caernarfon. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. [1996]. 67,67p.

Cynllun darparu gwasanaeth =: Service delivery plan
[Caernarfon]. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. 1996. 73,73p.

Cynllun datblygu blynyddoedd cynnar
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Conwy = Conwy County Borough Council. [1998]. 24p.

Cynllun datblygu carlam i athrawon yng Nghymru: ymgynghoriad, Mawrth 2001 = Teachers accelerated development scheme for Wales : a consultation, March 2001
Caerdydd. Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2001. ii, 10, ii, 10p.

Cynllun datblygu marchnata =: Marketing development scheme
Cardiff. Llywodraeth Cynulliad Cymru. 2003. 16, 16 p.

Cynllun datblygu unedol Eryri 2001-2016 =: Eryri unitary development plan 2001-2016
Penrhyndeudraeth. Snowdonia National Park = Parc Cenedlaethol Eryri. 2000. 29, 28, [8]p.

Cynllun datblygu unedol Gwynedd: drafft ymgynghorol = Gwynedd unitary development plan : consultation draft
Caernarfon. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. 2002. 2 v.

Cynllun drafft yr iaith Gymraeg
[London?]. Audit Commission. [1999?]. 20,20p.

Cynllun fframwaith Clwyd: ail newidiad (fersiwn Conwy) : datganiad ysgrifennedig = Clwyd structure plan : second alteration (Conwy version) : written statement
[Colwyn Bay]. Conwy County Borough Council. 1999. 26, 26p.

Cynllun fframwaith Gwynedd: datganiad ysgrifenedig = Gwynedd structure plan : written statement
Caernarfon. the Department. 1993. 30, 30p.

Cynllun fframwaith Gwynedd: datganiad ysgrifenedig a memorandwm esboniadol = Gwynedd structure plan : draft written statement and explanatory memorandum
Caernarfon. the Department. 1990. 67p.

Cynllun fframwaith Gwynedd: diddymu cynlluniau fframwaith Sir Fon, Sir Gaernarfon a Sir Feirionnydd & Dyffryn Conwy a chyflwyno cynllun fframwaith Gwynedd yn eu lle : adroddiad ar ymgynghoriad dan adran 33(5) Deddf Gynllunio Gwlad a Thref 1990, Ionawr 1991 = Gwynedd structure plan : the repeal of the Anglesey, Caernarvonshire, Meirionnydd & Dyffryn Conwy structure plans and their replacement by the Gwynedd structure plan : report of consultation under section 33(5) of the Town and Country Planning Act 1990, January 1991
Caernarfon. the Department. 1991. 9, 9p.

Cynllun fframwaith Gwynedd: dosbarth Meirionnydd - ardal Dyffryn Conwy : datganiad ysgrifenedig = Gwynedd structure plan : Meirionnydd district, Dyffryn Conwy area : written statement
[Caernarfon]. The County Council. 1974.

Cynllun fframwaith Sir Gaernarfon: datganiad ysgrifenedig = Caernarvonshire structure plan : writtenstatement
[Caernarvon]. The County Council. 1974.

Cynllun gofal cymdeithasol =: Social care plan
[Caernarfon]. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. [1997?]. 54,54p.

Cynllun gofal cymdeithasol =: Social care plan
[Conwy]. [Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council]. 1998. 110,110p.

Cynllun gofal cymdeithasol =: Social care plan
[Llangefni]. Cyngor Sir Ynys Mon = Isle of Anglesey County Council. [1996]. 126,126p.

Cynllun gofal cymdeithasol Conwy =: Conwy social care plan
[Conwy]. [Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. 1996. 125,122p.

Cynllun gwasanaethau plant =: Children's services plan
Caernarfon. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. [1997].

Cynllun gwasanaethau plant a phobl ifanc Gwynedd =: Gwynedd children and young people's service plan
Caernarfon. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. [2000]. 84, 84p.

Cynllun gwasanaethau plant Conwy =: Conwy children's services plan
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. 1997. 76,76p.

Cynllun gwasanaeth plant =: Children's service plan
Llangefni. Cyngor Sir Ynys Mon = Isle of Anglesey County Council. 1997. 134p.

Cynllun gweithredu a strategaeth tai amlinellol =: Outline housing strategy and operational plan
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. [1998]. 8, 8p.

Cynllun gweithredu bioamrywiaeth Eryri =: Snowdonia biodiversity action plan
Penrhyndeudraeth. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri = Snowdonia National Park Authority. 1999. 1 v. ((various pagings)).

Cynllun gweithredu bioamrywiaeth yr ystad cefnffyrdd 2004-2014
Cardiff. Welsh Assembly Government = Llywodraeth Cynulliad Cymru. 2004. 1 v. (loose-leaf).

Cynllun gweithredu canol tref Caernarfon: strategaeth drafft
[Caernarfon]. Cyngor Bwrdeistref Arfon, Cyngor SirGwynedd. [1991?]. 19p.

Cynllun gweithredu cenedlaethol ar gyfer Cymru ddwyieithog =: A national action plan for a bilingual Wales
Cardiff. Welsh Assembly Government = Llywodraeth Cynulliad Cymru. 2003. 58, 58p.

Cynllun gweithredu Cymru busnes a'r amgylchedd: busnesau yng Nghymru ar flaen y gad wrth wneud mwy o lai
Caerdydd. Llywodraeth Cynulliad Cymru. 2003. 8, 8 p.

Cynllun gweithredu mentrau cymdeithasol: dogfen ymgynghori
Caerdydd. Llywodraeth Cynulliad Cymru. 2003. 36, 36 p.

Cynllun gweithredu mewn ymateb i adroddiad yr arolygiad ar y cyd ar ddarpariaeth a chefnogaeth yr awdurdod o'r gwasanaethau cymdeithasol: dogfen ymgynghorol = Action plan in response to the report of the joint review on the authoity's provision and support of the social services : ...consultation document
Llangefni. Cyngor Sir Ynys Mon = Isle of Anglesey County County Council. 2000. 30, 25p.

Cynllun gweithredu sgiliau a chyflogaeth Cymru 2002 =: Skills and employment action plan for Wales 2002
Cardiff. Welsh Assembly Government = Llywodraeth Cynulliad Cymru. 2002. 24, 24 p.

Cynllun gwella =: Improvement plan
Caernarfon. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. 2002. 118, 118p.

Cynllun gwella =: Improvement plan
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. 2004. 1 v. ((various pagings)).

Cynllun gwella Gwynedd =: Gwynedd improvement plan
Caernarfon. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. 2003. 1 v. ((loose-leaf)).

Cynllun gwelliant =: Improvement plan
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council. 2002. 1 v. ((various pagings)).

Cynllun gwybodaeth a llyfrgelloedd i Gymru: datganiad ysgrifenedig = Library and information plan for Wales : written statement
Aberystwyth. Cymru LiP Wales. 1993. 1 v.

Cynllun iaith, addysg a hyfforddiant: paratowyd yn unol a Deddf yr Iaith Gymraeg, 1993 : drafft ymgynghorol = Language, education and training scheme : prepared in accordance with the Welsh Language Act, 1993 : consultative draft
Bangor [Gwynedd]. Prifysgol Cymru Bangor = University of Wales, Bangor. 1999. 85,60p.

Cynllun Iaith Gymraeg: paratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg, 1993, 5 Rhagfyr 1997
London. Commission for Racial Equality. 1998. 26,26p.

Cynllun iaith Gymraeg: (drafft) : a baratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 : ymgynghoriad cyhoeddus 20 Hydref-15 Rhagfyr
Bangor. Countryside Council for Wales. 1997. 14,14p.

Cynllun iaith Gymraeg: a baratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 = Welsh language scheme : prepared under the Welsh Language Act 1993
Llangefni. Cyngor Sir Ynys Mon = Isle of Anglesey County Council. 1996. 48p.

Cynllun iaith Gymraeg: a baratowyd o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 : 2004-2008 = Welsh language scheme : prepared under the Welsh Language Act 1993 : 2004-2008
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. [2004]. 1 v (various pagings).

Cynllun iaith Gymraeg: a baratowyd o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 = Welsh language scheme : prepared under the Welsh Language Act 1993
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. [1998?]. 1 v (various pagings).

Cynllun iaith Gymraeg: a baratowyd yn unol [sic] Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ; ymgynghoriad Mawrth 1999 = Welsh language scheme
[Aberystwyth]. Comisiwn Coedwigaeth Cymru. [1999]. 21 sheets.

Cynllun iaith Gymraeg: drafft : paratowyd yn unol a Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 = Welsh language scheme : draft : prepared under the Welsh Language Act 1993
Rhyl. The Trust. 1997. 20,21p.

Cynllun iaith Gymraeg: paratowyd yn unol a Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 = Welsh language scheme
Welsh Language Board = Bwrdd yr Iaith Gymraeg. 1996. 14,14p.

Cynllun iaith Gymraeg =: Welsh language scheme
Bangor. North West Wales NHS Trust = Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru. [2002]. 18, 18p.

Cynllun iaith Gymraeg =: Welsh language scheme
Cardiff. The Board. 1998. 10,10p.

Cynllun iaith Gymraeg a baratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993
Caernarfon. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. 1996. 1 v.

Cynllun iaith Gymraeg a baratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 =: Welsh language scheme prepared under the Welsh Language Act 1993
Penrhyndeudraeth. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri = Snowdonia National Parc Authority. [1999]. 19,19p.

Cynllun iaith Gymraeg a baratowyd o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 =: Welsh language scheme prepared under the Welsh Language Act 1993
New Opportunities Fund = Y Gronfa Cyfleoedd Newydd. 2001. 18, 18p.

Cynllun iaith Gymraeg a baratowyd yn unol a Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 =: Welsh language scheme prepared in accordance with the Welsh Language Act 1993
[s.l.]. North Wales Fire Service = Gwasanaeth Tan Gogledd Cymru. 1998. 24,24p.

Cynllun iaith Gymraeg a baratowyd yn unol a Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 =: Welsh language scheme prepared under the Welsh Language Act 1993
Colwyn Bay. Coleg Llandrillo. 2001. 85, 85p.

Cynllun iaith Gymraeg ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru
Cardiff. Welsh Assembly Government. 2002. iv, 46, iv, 46 p.

Cynllun iaith Gymraeg (drafft) a baratowyd yn unol a Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 =: Welsh language scheme (draft) prepared in compliance with the Welsh Language Act 1993
[Caerdydd = Cardiff]. S4C. 1997. 27,27p.

Cynllun iaith Gymraeg paratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 =: Welsh language scheme prepared under the Welsh Language Act 1993
[s.l.]. North Wales Probation Service = Gwasanaeth Prawf Gogledd Cymru. 1998. 16,16p.

Cynllun iaith Gymraeg paratowyd yn unol a Deddf Iaith Gymraeg 1993 =: Welsh language scheme prepared in accordance with the Welsh Language Act 1993
St.Asaph. Welsh Ambulance Services NHS Trust = Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. 1999. 15,15p.

Cynllun iaith Gymraeg S4C a baratowyd yn unol a Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 =: A Welsh language scheme for S4C prepared in compliance with the Welsh Language Act 1993
[Caerdydd = Cardiff]. S4C. 1998. 24,24p.

Cynllun iaith Gymraeg wedi ei baratoi o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 =: Welsh language scheme prepared under the Welsh Language Act 1993
London. Office for National Statistics = Swyddfa Ystadegau Gwladol. [1998]. 14,14p.

Cynlluniau a rhagolygon : pensaerniaeth yng Nghymru 1780-1914: [catalogue of a n exhibition held at] Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, 19 Gorffennaf - 24 Awst. [and] Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 6 Medi - 4 Hydref 1975
Hilling, John
Caerdydd. Cyngor Celfyddydau Cymru. 1975.

Cynlluniau datblygu: yr hyn y mae angen i chi ei wybod
Caerdydd. Swyddfa Gymreig. 1992. 37p.

Cynlluniau datblygu unedol: arweiniad i'r gweithdrefnau : Chwefror 2001
Cardiff. National Assembly for Wales = Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2001. iv, 32, iv, 32 p.

Cynlluniau datblygu unedol Cymru: Chwefror 2001
Cardiff. National Assembly for Wales = Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2001. ii, 42, ii, 42 p.

Cynlluniau gofal cymdeithasol =: Social care plans
[Caernarfon]. [The department = Yr adran]. [1992]. 145,145p.

Cynlluniau gwella hawliau tramwy =: Rights of way improvement plans
Caerdydd. Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2002. 34, 34 p.

Cynlluniau Llythrennedd Haf yng Nghymru: 1997: gwerthusiad Education Extra = Summer Literacy Schemes in Wales: 1997 : the Education Extra evaluation
Caerdydd. Y Swyddfa Gymreig. 1998. 43,42p.

Cynllun i Gymru 2001: Llywodraeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Hydref 2001 = Plan for Wales 2001 : government of the National Assembly for Wales - October 2001
Caerdydd. Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2001. 24, 24 p.

Cynllunio: arweiniad i ddeiliaid tai : yr hyn y mae angen i chi ei wybod am y system gynllunio
Caerdydd. Y Swyddfa Gymreig. 1998. 46p.

Cynllunio: cyflawni dros Gymru : ymgynghoriad cyhoeddus : Ionawr 2002 = Planning: delivering for Wales : public consultation : January 2002
Cardiff. National Assembly for Wales = Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2002. 39, 39p.

Cynllunio ar gyfer gofal: canllawiau i gynorthwyo awdurdodau lleol a sefydliadau sy'n bartneriaid yng Nghymru, i lunio cynlluniau adnoddau dynol effeithiol ar gyfer y sector gofal cymdeithasol yn eu hardal = Planning for care : guidance to local authorities and partner organisations in Wales to draw up effective human resource plans for the social care sector in their area
Cardiff. Welsh Assembly Government. 2003. 74, 74 p.

Cynllunio a thai fforddiadwy
Cardiff. Welsh Office. 1996. i,6,1,6p.

Cynllunio dyfodol i'r iaith ar Ynys Mon =: Planning a future for the Welsh language on Ynys Mon
[s.l.]. Pwyllgor Rhanbarth Gwynedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. 1986. 28p.

Cynllunio gardd fechan
Brookes, John ; Griffith, Ieuan
Llandysul. Gwasg Gomer. 2000. 72 p.

Cynllunio gweithgareddau gr^wp i blant meithrin
Cornwell-Menzies, Janet
Bangor. Coleg Technegol Gwynedd. [1989?]. 16p.

Cynllunio pontydd: dysgu o drychineb
Evans, Roy
Llys yr Eisteddfod Genedlaethol. 1996. 15p.

Cynllunio'r cwricwlwm yn y tymor-hir ar gyfer CA1 a CA2
Caerdydd. Cyngor Cwricwlwm Cymru. 1993. 22p.

Cynllun lleol Afon Menai =: Menai Strait local plan
Caernarfon. Arfon Borough Council. 1980. 43p.

Cynllun lleol Arfon wledig: datganiad ysgrifenedig = Rural Arfon local plan : written statement
Caernarfon. Cyngor Bwrdeisdref Arfon = Arfon Borough Council. 1992. 112,119p.

Cynllun lleol Arfon wledig: map cynigion a mewnosodiadau = Rural Arfon local plan : proposals map and insets
Caernarfon. Cyngor Bwrdeisdref Arfon = Arfon Borough Council. 1992. 1 v.

Cynllun lleol Asiantaeth yr Amgylchedd
Caerdydd. Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru. 1999. 140p.

Cynllun lleol Bwrdeistref Colwyn: datganiad ysgrifenedig yn cynnwys polisi˜au gwastraff : fersiwn mabwysiadwyd
Bae Colwyn. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. 1999. 208p.

Cynllun lleol drafft Aberconwy, Mai 1996
Conwy. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. 1996. 86p.

Cynllun lleol Dwyfor: (yn cynnwys polisiau gwastraff) = Dwyfor local plan : (including waste policies)
Pwllheli. Cyngor Dosbarth Dwyfor = Dwyfor District Council. 1994. 2 v.

Cynllun lleol Dwyfor: datganiad o'r trefniant ymgynghori a chyhoeddusrwydd Rheoliadau Cynllunio Gwlad aThref (Cynlluniau Datblygu) 1991 = Dwyfor local plan : statement of consulatationand publicity Town and Country Planning (Development Plan) Regulations 1991
[Pwllheli]. Cyngor Dosbarth Dwyfor = Dwyfor District Council. 1995.

Cynllun lleol Dwyfor: newidiadau arfaethedig = Dwyfor local plan : proposed changes
[Caernarfon]. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. 1996.

Cynllun lleol Dwyfor wledig: datganiad ysgrifenedig = Rural Dwyfor local plan : written statement
[Pwllheli]. Cyngor Dosbarth Dwyfor = Dwyfor District Council. 1988. 45, 47p.

Cynllun lleol Dwyfor wledig: map cynigion mewnosodiadau = Rural Dwyfor local plan : proposals map insets
[Pwllheli]. Cyngor Dosbarth Dwyfor = Dwyfor District Council. 1988. 1 v.

Cynllun lleol Dwyfor (yn cynnwys polisi˜au gwastraff): drafft i'w archwilio = Dwyfor local plan (including waste policies) : deposit draft
[Pwllheli]. Cyngor Dosbarth Dwyfor = Dwyfor District Council. 1995. 102, 102p.

Cynllun lleol Eryri: adroddiad yr arolygygdd ar wrthwynebiadau : dyddiad yr ymchwiliad: 14 Gorffennaf-6 Hydref 1998 = Eryri local plan : inspectors report on objections : inquiry date: 14th July-6th October 1998
Penrhyndeudraeth. Snowdonia National Park = Parc Cenedlaethol Eryri. 1999. 202,202p.

Cynllun lleol Eryri: dogfen i'w harchwilio : map cynigion : 1997 = Eryri local plan : deposit version : proposals map : 1997
Penrhyndeudraeth. Snowdonia National Park = Parc Cenedlaethol Eryri. 1997. 1 portfolio.

Cynllun lleol Eryri: drafft ymgynghorol : datganiad ysgrifenedig
Penrhyndeudraeth. Parc Cenedlaethol Eryri. 1995. 294p.

Cynllun lleol Eryri: mapiau manwl yr aneddiadau : diwygiadau yn dilyn ymchwiliad : Mehefin 1999 = Eryryi local plan : settlement inset maps : post inquiry modifications : June 1999
Penrhyndeudraeth. Snowdonia National Park = Parc Cenedlaethol Eryri. 1999. 1 v.

Cynllun lleol Eryri: yn cynnwys mwynau a gwastraff : dogfen i'w harchwilio : map cynigion a'r atodiad technegol 1997 = Eryri local plan : incorporating minerals and waste : deposit version : proposals map and technical appendix 1997
Penrhyndeudraeth. Snowdonia National Park = Parc Cenedlaethol Eryri. 1997. 126p.

Cynllun lleol Eryri =: Eryri local plan
Penrhyndeudraeth. Snowdonia National Park = Parc Cenedlaethol Eryri. 1999. 3 v.

Cynllun lleol y Bala A Phenllyn: datganiad ysgrifennedig a map argymhellion = Bala and Penllynlocal plan : written statement and proposals map
Penrhyndeudraeth. Snowdonia National Park Authority. 1991. 47, 47p.

Cynllun lleol Ynys Mon =: Ynys Mon local plan
Llangefni. Ynys Mon/Isle of Anglesey Borough Council. 1993. 33p.of map.s.

Cynllun llyfrgell 2002-2005 =: Library plan 2002-2005
[Caernarfon]. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. [2002]. 26, 26p.

Cynllun mwynau lleol Gwynedd: drafft = Gwynedd minerals local plan : draft
[Caernarfon?]. [Gwynedd County Council?]. 1995.

Cynllun Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: trydydd argraffiad 1993-98 = Brecon Beacons National Park plan : 1993-98
Aberhonddu. Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 1993. 83,81p.

Cynllun Parc Cenedlaethol eryri = Snowdonia National Park plan
Roberts, Hywel
Penrhyndeudraeth. Snowdonia National Park. 1977.

Cynllun partneriaeth llywodraeth leol
Cardiff. National Assembly for Wales = Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2000. 14, 14 p.

Cynllun pensiwn athrawon a dewisiadau eraill
Owens, Owen ; James, G. Wyn
Aberystwyth. Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru. 1996. leaflet (6p.).

Cynllun perfformiad a gofal cymdeithasol: adolygiad blynyddol = Performance and social care plan : annual review
Llangefni. Cyngor Sir Ynys Mon = Isle of Anglesey County Council. [2003]. 1 v. ((various pagings)).

Cynllun perfformiad a gofal cymdeithasol =: Performance and social care plan
Llangefni. Cyngor Sir Ynys Mon = Isle of Anglesey County Council. [1996]. 1 v.

Cynllun perfformiad a gofal cymdeithasol =: Social care and performance plan
[Caernarfon]. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. [2000?]. 113, 113p.

Cynllun perfformiad gwerth gorau =: Best value performance plan
Llangefni. Cyngor Sir Ynys Mon = Isle of Anglesey County Council. 2000. 175p.

Cynllun perfformiad gwerth gorau =: Best value performance plan
Rhyl. Awdurdod Tan Gogledd Cymru = North Wales Fire Authority. 2001.

Cynllun perfformio gwerth gorau =: Best value performance plan
Caernarfon. Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council. 2000. 26, 26p.

Cynllun rheoli ar gyfer cynllunio, trafnidiaeth a gwasanaethau'r amgylchedd =: A management plan for planning, transport and environmental services
Caernarfon. The department = Yr adran. 1991. 21, 21p.